Kovo 23 - 29 d.

www.lsveikata.lt
2020-03-24
Avi­nas
Ant­ra­die­nį ir tre­čia­die­nį at­sar­giai rin­ki­tės mais­tą - jei pro­duk­tas ke­lia nors men­kiau­sių abe­jo­nių, ver­čiau jo ne­val­gy­ki­te. Ga­li pa­ū­mė­ti ra­di­ku­li­tas. Ne­re­ko­men­duo­ja­ma ba­dau­ti. Sa­vait­ga­lį pra­leis­ki­te už­mies­ty­je.  
Kovo 23 - 29 d.

Jau­tis
Ant­ra­die­nį vi­zi­tas pas sto­ma­to­lo­gą bus sėk­min­gas. Ket­vir­ta­die­nį at­gai­vins kon­tras­ti­nis du­šas. Nuo penk­ta­die­nio ga­li­te pra­dė­ti gy­dy­tis me­džia­gų apy­ta­kos su­tri­ki­mus. Sa­vait­ga­lį ver­čiau pra­leis­ki­te na­muo­se.
 
Dvy­niai
Rink­da­mie­si dra­bu­žius, at­si­žvel­ki­te į orą, nes šiuo me­tu jis per­mai­nin­gas. Sau­go­ki­tės šal­čio, bet van­dens pro­ce­dū­ros bus nau­din­gos. Penktadieni puiki diena susitikimams. Sek­ma­die­nį ven­ki­te per di­de­lio fi­zi­nio krū­vio, tau­so­ki­te šir­dį.

 
Vė­žys
Sten­ki­tės ne­per­var­gin­ti ner­vų sis­te­mos, pa­si­rū­pin­ki­te tin­ka­ma mi­ty­ba, pa­mirš­ki­te apie su­muš­ti­nius. Pir­ma­die­nį su­ren­ki­te ro­man­tiš­ką va­ka­rie­nę. Sa­vait­ga­lį iš­si­ruoš­ki­te į sve­čius - nuo­tai­ka ir sa­vi­jau­ta bus pui­ki.
 
Liū­tas
Ant­ra­die­nį rinkitės leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Tre­čia­die­nį pa­si­le­pin­ki­te praš­mat­niais pa­tie­ka­lais, bet ne­per­si­val­gy­ti. Šeš­ta­die­nis - ge­ra die­na va­ly­ti or­ga­niz­mą, nes per di­de­lis šla­kų kie­kis ga­li kel­ti gal­vos skaus­mus.  
 
Mer­ge­lė
Ant­ra­die­nis - ge­ra die­na pra­dė­ti "jau­ni­nan­čias" pro­ce­dū­ras, taip pat gy­dy­ti stu­bu­rą bei są­na­rius. Tre­čia­die­nį ne­val­gy­ki­te sun­kiai virš­ki­na­mo mais­to. Penk­ta­die­nį sten­ki­tės ne­švais­ty­ti ener­gi­jos veltui. Savaitgalį  gerai nuteiks fizinis darbas.
 
Svars­tyk­lės
Sten­ki­tės lai­ky­tis re­ži­mo. Sau­go­ki­tės, kad ne­su­šal­tu­mė­te, nes ga­li­te su­ne­ga­luo­ti. Sa­vai­tės vi­du­ry­je ga­li­te bū­ti ir­zlūs. penktadienį venkite alkoholio. Šeš­ta­die­nį ne­var­gin­ki­te ner­vų sis­te­mos, venkite didelių kompanijų.

 
Skor­pio­nas
Ven­ki­te skers­vė­jų. Ga­li­mi reu­ma­ti­nių ir ner­vi­nių skaus­mų prie­puo­liai. Sten­ki­tės ne­per­si­temp­ti dar­be, šeš­ta­die­nį ga­li bū­ti jaut­rus skran­dis, ne­var­to­ki­te ašt­raus mais­to. Sekmadienį daugiau būkite gamtoje.
 
Šau­lys

Ati­džiai ste­bė­ki­te są­na­rių būk­lę, kad, jei pri­reiks, ga­lė­tu­mė­te lai­ku im­tis pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nių. Ga­li­te pra­dė­ti bė­gio­ti bei stip­rin­ti šir­dį. Sek­ma­die­nį bus efek­ty­vios mai­ti­na­mo­sios kau­kės su dil­gė­lė­mis ir me­det­ko­mis. 
 
Ožia­ra­gis
Šią sa­vai­tę ver­čiau tau­so­ki­te imu­ni­nę sis­te­mą. Sau­go­ki­tės čiau­dan­čių­jų. Pra­dė­kite var­to­ti vi­ta­mi­nų. Penk­ta­die­nį valgykite dau­giau pie­no pro­duk­tų. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na or­ga­niz­mo va­ly­mo pro­ce­dū­roms.  
 
Van­de­nis
Ga­li trūk­ti oro, to­dėl pa­si­rū­pin­ki­te, kad pa­tal­pa, ku­rio­je bū­na­te, nuo­lat bū­tų vė­di­na­ma. Ner­vų sis­te­ma bus jaut­ri, ypač tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį. Sa­vai­tės pa­bai­go­je nau­din­gos van­dens pro­ce­dū­ros. Svei­ka ap­si­lan­ky­ti pir­ty­je.   
 
Žu­vys
Pir­ma­die­nį ir ant­ra­die­nį pa­gei­dau­ti­na veng­ti sun­kiai virš­ki­na­mo ir ašt­raus mais­to. Tre­čia­die­nio ry­tą ver­čiau ne­ger­ki­te ka­vos ar stip­rios ar­ba­tos, pa­keis­ki­te ją sul­ti­mis. At­kreip­ki­te dė­me­sį į sap­nus.

 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

  Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

  Pasaulinę kovos su prostatos vėžiu dieną Nacionalinio vėžio instituto (NVI) sode surengtas jau penktą kartą organizuojamas renginy...
  „Augantis“ implantas sugrąžins judėjimo džiaugsmą

  „Augantis“ implantas sugrąžins judėjimo džiaugsmą

  Šešiametė Adrijana po kelerių metų vaikščiojimo tik su ramentais pagaliau lengviau atsikvėps. Vaikų ligoninėj...

  Budinti vaistinė


  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...
  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Vaistinės sulaukia klientų klausimų, kada galės atsiimti Vilniaus miesto gyventojams skirtas nemokamas kalio jodido tabletes. Gyve...

  Sveika šeima


  Saugo nuo viruso, bet kenkia odai

  Nors kaukės – viena pagrindinių apsaugos priemonių nuo koronaviruso, ilgai dėvimos jos gali paskatinti aknės bei kitų odos problemų atsiradimą. Aktualūs patarimai šia tema – iš medicinos kosmetologės Akvilės Martinkutės lūpų.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  A.Navalno kova už gyvybę dar nesibaigė

  Charite ligoninės Berlyne atstovai praneša, jog Aleksėjaus Navalno būklė gėrėja, tačiau taip pat yra įsitikinę, jog jo laukia labai ilgas kelias iki, kol visiškai pasveiks.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Arbata. Pirma dalis
  Henrikas Vaitiekūnas Arbata. Pirma dalis

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica