Birželio 8-14 d.

www.lsveikata.lt
2020-06-05
Avi­nas
Ant­ra­die­nį at­si­sa­ky­ki­te rie­baus mais­to. Val­gy­ki­te dau­giau dar­žo­vių pa­tie­ka­lų, įvai­rių ko­šių. Penk­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na meditacijai. Šeš­ta­die­nį - di­des­nė aler­gi­jų ti­ki­my­bė. Sek­ma­die­nį skir­ki­te po­il­siui.
Birželio 8-14 d.

Jau­tis
Sa­vai­tės pra­džio­je ven­ki­te da­ly­vau­ti triukš­min­guo­se  ren­gi­niuo­se, nes jū­sų or­ga­niz­mas rei­ka­laus ra­my­bės. Tre­čia­die­nį ga­li kil­ti pro­ble­mų dėl spau­di­mo. Sa­vait­ga­lį pail­sė­ki­te - pa­si­sten­ki­te pa­mirš­ti vi­sas pro­ble­mas, ne­gal­vo­ki­te apie dar­bus.
 
Dvy­niai
Šią sa­vai­tę bū­si­te ener­gin­gi ir pui­kios nuo­tai­kos. Pa­si­da­ly­ki­te ge­ru ūpu su ap­lin­ki­niais. Tre­čia­die­nio nak­tį su­sap­nuo­si­te pra­na­šiš­ką sap­ną, ku­ris pil­dy­sis ki­tą sa­vai­tę. Penk­ta­die­nis - ge­ra die­na susitikimams. Savaitgalį praleiskite aktyviai.


Vė­žys
Pir­ma­die­nis - ge­ra die­na ma­sa­žui ir aro­ma­te­ra­pi­jos pro­ce­dū­roms. Tre­čia­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­dos ar­ba­tos kie­kį. Ket­vir­ta­die­nis - ge­ra die­na svar­biems su­si­ti­ki­mams. Šeš­ta­die­nio nak­tį su­sap­nuo­ti sap­nai pil­dy­sis ar­ti­miau­siu me­tu.
 
Liū­tas
Sa­vai­tės pra­džio­je ne­pa­tar­ti­na lai­ky­tis die­tos. Jei­gu pri­au­go­te svo­rio, val­gy­ki­te daž­niau, bet ma­žes­nė­mis por­ci­jo­mis. Įver­tin­ki­te sa­vo fi­zi­nę būk­lę ir su­skub­ki­te už­si­ra­šy­ti į spor­to klu­bą. Ket­vir­ta­die­nį pa­ju­si­te ener­gi­jos ant­plū­dį.
 
Mer­ge­lė
Ant­ra­die­nį bū­ki­te at­sar­gūs su ašt­riais daik­tais. Ket­vir­ta­die­nį ga­li kan­kin­ti mig­re­na, to­dėl ne­pik­tnau­džiau­ki­te fer­men­ti­niu sū­riu ir rau­do­nu vy­nu. Penk­ta­die­nio pie­tums rin­ki­tės žu­vies ar­ba jū­ros gė­ry­bių pa­tie­ka­lus. Savaitgalį palepinkite save: išsimiegokite, paskaitykite knygą.

Svars­tyk­lės

Pir­ma­die­nį ne­pik­tnau­džiau­ki­tesal­du­my­nais. Tre­čia­die­nį bus pa­žei­džia­mos bal­so sty­gos. Sa­vai­tės pa­bai­go­je - di­des­nė trau­mų ti­ki­my­bė. Sa­vait­ga­lį pra­leis­ki­te ak­ty­viai, daug vaikš­čio­ki­te gry­na­me ore.
 
Skor­pio­nas
Sa­vai­tės pra­džio­je tau­so­ki­te sa­vo ner­vų sis­te­mą, ven­ki­te kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų. Ant­ra­die­nį jau­si­tės ypač pa­žei­džia­mi emo­ciš­kai ir dva­siš­kai. Ket­vir­ta­die­nį nuo­tai­ka bus ge­res­nė, svei­ka­ta ne­si­skų­si­te. Savaitgalį trykšite gera nuotaika.  
 
Šau­lys

Šią sa­vai­tę pa­tar­ti­na sau­go­ti ke­pe­nis. Sten­- ki­tės mai­tin­tis svei­kai. Blo­gos sa­vi­jau­tos prie­žas­tis ga­li bū­ti nu­sil­pęs imu­ni­te­tas. Penk­ta­die­nis - ge­ra die­na links­my­bėms. Sa­vait­ga­lį iš­si­mie­go­ki­te. Pie­tums rin­ki­tės ne­rie­bią mė­są, į racioną įtraukite daugiau daržovių.

Ožia­ra­gis
Ant­ra­die­nį im­ki­tės tik svar­biau­sių už­duo­čių. Jei­gu sa­vai­tės vi­du­ry­je su­ne­ga­luo­tu­mė­te, ne­dels­da­mi kreip­ki­tės į me­di­kus. Sa­vi­gy­dos ne­prak­ti­kuo­ki­te. Penk­ta­die­nį bus pa­žei­džia­ma ger­klė ir kvė­pa­vi­mo or­ga­nai, negerkite šaltų gėrimų.
 
Van­de­nis
Ant­ra­die­nį bus pa­žei­džia­mi re­gos or­ga­nai. Ket­vir­ta­die­nį at­si­sa­ky­ki­te al­ko­ho­lio ir rie­bių mė­sos pa­tie­ka­lų. Penk­ta­die­nį bus sėk­min­gos vi­so kos­me­to­lo­gi­nės pro­ce­dū­ros. Sa­vait­ga­lį pa­le­pin­ki­te sa­ve ska­niais pie­tu­mis.
 
Žu­vys
Šią sa­vai­tę sten­ki­tės ri­bo­ti dar­bų ir už­duo­čių kie­kį. Ne­per­var­ki­te, ant­raip ri­zi­kuo­si­te sa­vo svei­ka­ta. Tre­čia­die­nis - tin­ka­ma die­na vi­zi­tui pas sto­ma­to­lo­gą. Penk­ta­die­nį bus sun­ku su­si­kaup­ti, to­dėl svar­bių dar­bų ne­si­im­ki­te. Savaitgalį gerai nuteiks pirtis.

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Kokios apimties chirurginė operacija gydant krūties vėžį būtų optimali? Į šį klausimą bandys atsakyti Europos šalių,...
  Valdas Pečeliūnas: „Pacientams jaučiamės įsiskolinę“

  Valdas Pečeliūnas: „Pacientams jaučiamės įsiskolinę“

  VUL Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkas, gydytojas hematologas Valdas Pečeliūnas (45 m.) tikina, nors nėra nei virusolo...

  Budinti vaistinė


  Radviliškyje dirbantys vaistininkai jaučia gyventojų nerimą

  Radviliškyje dirbantys vaistininkai jaučia gyventojų nerimą

  Nuo rugsėjo 21 dienos Radviliškio gyventojai gyvena kitu ritmu. Dėl didelio patvirtintų COVID-19 atvejų skaičiaus at&scaron...
  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...

  Sveika šeima


  Jei gali vaikščioti – gali ir šokti

  Kas sakė, kad baletas tik jaunoms nendrėms? Choreografė Neringa Kirklienė, vedanti šias šokių pamokas suaugusiems ir senjorams, įsitikinusi – šokti baletą niekada ne per vėlu. Elegancijos ir gracijos mokytis gali bet kokio amžiaus ir bet kokio kūno sudėjimo žmonės.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Vakcinų nuo COVID-19 lenktynės. Kas laimi?

  Šaltojo karo metais turėjome ginklavimosi varžybas, o šiemet – kuo tikriausias vakcinų lenktynes. Pagrindiniai žaidėjai tie patys – Jungtinės Amerikos Valstijos ir Rusija. Tik šį kartą tikslas iš pirmo žvilgsnio atrodo kilnus – kuo greičiau sustabdyti koronaviruso plitimą.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica