Balandžio 1 - 7 d.

www.lsveikata.lt
2019-04-01
Avi­nas
Ant­ra­die­nis - ge­ra die­na pra­dė­ti "jau­ni­nan­čias" pro­ce­dū­ras, taip pat ga­li­te im­tis gy­dy­ti stu­bu­rą bei są­na­rius. Tre­čia­die­nį ne­val­gy­ki­te sun­kiai virš­ki­na­mo mais­to. Penk­ta­die­nį sten­ki­tės ne­švais­ty­ti ener­gi­jos veltui. 
Balandžio 1 - 7 d.

Jau­tis
Ant­ra­die­nį vi­zi­tas pas sto­ma­to­lo­gą bus sėk­min­gas. Ket­vir­ta­die­nį at­gai­vins kon­tras­ti­nis du­šas. Nuo penk­ta­die­nio ga­li­te pra­dė­ti gy­dy­tis me­džia­gų apy­ta­kos su­tri­ki­mus. Sa­vait­ga­lį ver­čiau pra­leis­ki­te na­muo­se, pa­si­le­pin­ki­te.
 
Dvy­niai
Sten­ki­tės ne­per­var­gin­ti ner­vų sis­te­mos, pa­si­rū­pin­ki­te tin­ka­ma mi­ty­ba, pa­mirš­ki­te apie su­muš­ti­nius. Ketvirtadienį su­ren­ki­te ro­man­tiš­ką va­ka­rie­nę. Sa­vait­ga­lį iš­si­ruoš­ki­te į sve­čius - nuo­tai­ka ir sa­vi­jau­ta bus pui­ki.

 
Vė­žys
Rink­da­mie­si dra­bu­žius, at­si­žvel­ki­te į orą, nes šiuo me­tu jis per­mai­nin­gas. Sau­go­ki­tės šal­čio, bet van­dens pro­ce­dū­ros bus nau­din­gos. Penktadieni puiki diena susitikimams. Sek­ma­die­nį ven­ki­te per di­de­lio fi­zi­nio krū­vio, tau­so­ki­te šir­dį.
 
Liū­tas
Ant­ra­die­nį rinkitės leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Tre­čia­die­nį pa­si­le­pin­ki­te praš­mat­niais pa­tie­ka­lais, bet ne­per­si­val­gy­ti. Šeš­ta­die­nis - ge­ra die­na va­ly­ti or­ga­niz­mą, nes per di­de­lis šla­kų kie­kis ga­li kel­ti gal­vos skaus­mus.  
 
Mer­ge­lė
Ant­ra­die­nį ir tre­čia­die­nį at­sar­giai rin­ki­tės mais­tą - jei pro­duk­tas ke­lia nors men­kiau­sių abe­jo­nių, ver­čiau jo ne­val­gy­ki­te. Ga­li pa­ū­mė­ti ra­di­ku­li­tas. Ne­re­ko­men­duo­ja­ma ba­dau­ti. Sa­vait­ga­lį pra­leis­ki­te už­mies­ty­je.
 
Svars­tyk­lės

Sten­ki­tės lai­ky­tis re­ži­mo. Sau­go­ki­tės, kad ne­su­šal­tu­mė­te, nes ga­li­te su­ne­ga­luo­ti, ypač ant­ra­die­nį. Sa­vai­tės vi­du­ry­je ga­li­te bū­ti ir­zlūs. penktadienį venkite alkoholio. Šeš­ta­die­nį ne­var­gin­ki­te ner­vų sis­te­mos, venkite didelių kompanijų.
 
Skor­pio­nas
Ven­ki­te skers­vė­jų - jie ga­li bū­ti pa­vo­jin­gi. Ga­li­mi reu­ma­ti­nių ir ner­vi­nių skaus­mų prie­puo­liai. Sten­ki­tės ne­per­si­temp­ti dar­be, šeš­ta­die­nį ga­li bū­ti jaut­rus skran­dis, ne­var­to­ki­te ašt­raus mais­to.
 
Šau­lys

Ati­džiai ste­bė­ki­te są­na­rių būk­lę, kad, jei pri­reiks, ga­lė­tu­mė­te lai­ku im­tis pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nių. Ga­li­te pra­dė­ti bė­gio­ti bei stip­rin­ti šir­dį. Sek­ma­die­nį bus efek­ty­vios mai­ti­na­mo­sios kau­kės su dil­gė­lė­mis ir me­det­ko­mis. 
 
Ožia­ra­gis
Šią sa­vai­tę ver­čiau tau­so­ki­te imu­ni­nę sis­te­mą. Sau­go­ki­tės čiau­dan­čių­jų. Pra­dė­kite var­to­ti vi­ta­mi­nų. Penk­ta­die­nį valgykite dau­giau pie­no pro­duk­tų. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na or­ga­niz­mo va­ly­mo pro­ce­dū­roms.  
 
Van­de­nis
Ga­li trūk­ti oro, to­dėl pa­si­rū­pin­ki­te, kad pa­tal­pa, ku­rio­je bū­na­te, nuo­lat bū­tų vė­di­na­ma. Ner­vų sis­te­ma bus jaut­ri, ypač tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį. Sa­vai­tės pa­bai­go­je nau­din­gos van­dens pro­ce­dū­ros. Svei­ka ap­si­lan­ky­ti pir­ty­je.   
 
Žu­vys
Pir­ma­die­nį ir ant­ra­die­nį pa­gei­dau­ti­na veng­ti sun­kiai virš­ki­na­mo ir ašt­raus mais­to. Tre­čia­die­nio ry­tą ver­čiau ne­ger­ki­te ka­vos ar stip­rios ar­ba­tos, pa­keis­ki­te ją sul­ti­mis. At­kreip­ki­te dė­me­sį į sap­nus.

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Žmonės po organų transplantacijų pasmerkti mirčiai: gyvybiškai svarbių vaistų priemokos drastiškai išaugo, generikų – nėra

  Žmonės po organų transplantacijų pasmerkti mirčiai: gyvybiškai svarbių vaistų priemokos drastiškai išaugo, generikų – nėra

  Pacientams po organų transplantacijos atstovaujanti Lietuvos asociacija „Gyvastis“ dar nuo šių metų kovo mėnesi...
  Antanas Gvazdaitis: „Baisu sulaukti užleistų pacientų antplūdžio“

  Antanas Gvazdaitis: „Baisu sulaukti užleistų pacientų antplūdžio“

  Klaipėdos universitetinės ligoninės Neurochirurgijos klinikos vadovas, doc. dr. gydytojas neurochirurgas Antanas Gvazdaitis (68 m....

  Budinti vaistinė


  „Eurovaistinės“ specialistai pataria: 5 žingsniai, kaip įveikti peršalimą

  „Eurovaistinės“ specialistai pataria: 5 žingsniai, kaip įveikti peršalimą

  Šaltuoju metu dažniau sergama peršalimo ligomis, pagrindinio šalies vaistinių tinklo „Eurovaistinė&ldqu...
  Vaistinės skambina pavojaus varpais: regionuose trūksta daugiau nei 140-ties kvalifikuotų vaistininkų

  Vaistinės skambina pavojaus varpais: regionuose trūksta daugiau nei 140-ties kvalifikuotų vaistininkų

  Pasaulyje ir Lietuvoje siaučiant COVID-19 pandemijai, į papildomas fronto linijas kartu su medikais stojančių vaistininkų ima krit...

  Sveika šeima


  Spa namuose. Pradėkite nuo kūno žemėlapio

  Užkardą grožio centrams uždėjęs kranktinas, SPA ritualus verčia susikurti namuose. Jei skirtingos veido zonos daugeliui ne naujiena, kūno odos žemėlapis, ko gero, pažįstamas tik grožio specialistams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Kinija: pandemija plinta per šaldytą produkciją?

  Nuo pandemijos pradžios Kinija kaip įmanydama mėgina eliminuoti koronavirusą iš šalies, tačiau nedidelių židinių vis dar pasitaiko. Pastaruoju metu - dažniausiai įmonėse, kurios importuoja šaldyto maisto produkciją iš užsienio. Kinijos mokslininkai kelia versiją, kad koronavirusas gali plisti per ša...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Ar nauja valdžia ištaisys senas PSDF biudžeto klaidas?
  Agnė Gaižauskienė Ar nauja valdžia ištaisys senas PSDF biudžeto klaidas?
  Kiekvienam teks nuvykti...
  Henrikas Vaitiekūnas Kiekvienam teks nuvykti...
  Leonardas Cohenas ir jausmai
  Palmira Rudalevičienė Leonardas Cohenas ir jausmai

  Naujas numeris

  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica