Šimtadienis kitaip

Jolanta Babiliūtė
2017-11-16
Pa­skelb­tas šim­ta­die­nis iki Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čio, ku­ris bus mi­ni­mas ki­tų me­tų Va­sa­rio 16 die­ną. Vie­šo­je erd­vė­je mir­ga idė­jos Lie­tu­vai. Šimt­me­čio trau­ki­nys links­mai nu­puš­ka­vo link Rad­vi­liš­kio.
Šimtadienis kitaip
Net la­biau­siai iš­si­blaš­kiu­siam at­vy­kė­liui ši da­ta ne­pra­slįs pro akis. Or­ga­ni­za­to­riai ža­da, kad nuo ren­gi­nių gau­sos kiek­vie­nam iš mū­sų, net ne­iš­gy­do­mam bam­bek­liui ims rau­do­nuo­ti skruos­tai nuo pa­si­di­žia­vi­mo iš­ko­vo­ta de­mo­kra­tija bei pa­sie­ki­mais.

Kas­die­ny­bė­je, tie­są sakant, nuo­tai­kos anaip­tol ne ka­lė­di­nės. At­virkš­čiai -  vis la­biau jun­ta­mas  pi­lie­ti­nis, ypač dir­ban­čių so­cia­li­nė­se sri­ty­se,  ne­pa­klus­nu­mas, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se stip­riai pa­lai­ko­mas pro­tes­tų ak­ty­vu­mas. Ne­pa­ten­kin­ti ūžia kul­tū­ros dar­buo­to­jai, mo­ky­to­jai, o pas­ta­rą­ją sa­vai­tę vi­sų dė­me­sį pri­kaus­tė me­di­kai. Šie - di­džiau­sias pas­ta­ro­jo laik­me­čio ne­ti­kė­tu­mas.  De­šimt­me­čiais ly­di­mi per­spė­jan­čio at­si­duo­ti vien pa­rei­gai Hi­pok­ra­to žvilgs­nio, jie bu­vo ta in­te­li­gen­tų kla­sė, ku­ri iki pas­ku­ti­nų­jų lai­kė­si pa­do­ru­mo įža­dų. Ty­liai ma­ri­no sa­vo gy­ve­ni­mus per­si­dirb­da­mi, iš pas­ku­ti­nių­jų sten­gė­si pa­do­riai tvar­ky­ti bui­tį, sken­do pa­sko­lo­se ar­ba taip pat ty­liai ro­dė kul­nus juos iš­mo­ki­nu­siai Lie­tu­vai. Net va­di­na­mi ky­ši­nin­kais,  nuo­lan­kiai lip­dė ant sa­vo ka­bi­ne­tų  du­rų per­spė­ji­mus, kad pa­cien­tai ne­su­gal­vo­tų at­si­dė­ko­ti kuo nors ki­tu,  nei šyp­se­na. To­kie tad ne­kal­ti mė­nu­lio vai­kai. Nu­tū­pę po­li­kli­ni­kų ko­ri­do­riuo­se pa­cien­tai vi­sa­da tei­sūs. Net jei­gu jam tik kul­ną niež­ti, me­di­kas ne­ga­li pa­siū­ly­ti pa­si­ka­sy­ti ir ne­gai­šin­ti lai­ko. Nes anas pa­si­skųs ir  bau­da ga­ran­tuo­ta. Pa­cien­tas po­nas, me­di­kas  - pa­slau­gas siū­lan­tis kup­ro­tas varg­šas. Ne­se­niai vie­na žur­na­lis­tė nuo­šir­džiai pik­ti­no­si, kad li­go­ni­nės sky­rių ve­dė­jos au­sy­se se­gi bran­gius aus­ka­rus. Ne­pa­čiu­pi­nė­jus nu­sta­tė pa­puo­ša­lų ver­tę ir ap­vė­mė pla­čiai skai­to­ma­me por­ta­le. Vi­si nuo­lan­kiai pra­ri­jo. Jei ji at­ėjus pas gy­dy­to­ją, ne į au­sis pa­vy­džiai žiū­rė­tų, o per ke­lias mi­nu­tes su­for­mu­luo­tų aiš­kų sa­ki­nį apie vi­zi­to tiks­lą, tai ki­tas pen­kias šis ga­lė­tų ati­džiau pa­si­do­mė­ti jos ne­įkai­nuo­ja­ma svei­ka­ta, kad per li­ku­sį priė­mi­mui lai­ką bū­tų ga­li­ma iš­ra­šy­ti re­cep­tą, ban­dant at­gai­vin­ti kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos pro­tą - dar vie­ną e-var­gą už mi­li­jo­nus.
 
Ne­pa­ty­ręs po­li­ti­kas, pra­de­dan­ty­sis vals­ty­bi­nin­kas pri­si­sam­dė jau­no krau­jo, ku­ris, be abe­jo, no­ri di­de­lius dar­bus nu­veik­ti, se­ną­jį pa­sau­lį iš­ar­dy­ti. Re­zul­ta­tas - ko­ne vi­siš­kas kra­chas svei­ka­tos ūky­je.

Pa­si­ro­do ir moks­liu­kų, ku­rių šio­je pro­fe­si­jo­je di­džio­ji dau­gu­ma,  kan­try­bė ga­li sprog­ti. Pas­ku­ti­nis la­šas - ne­lem­tas įsa­ky­mas dėl ei­lių. Suk­tis dar grei­čiau, mai­gy­ti kom­pą dar dau­giau, be to nuo­lan­kiai nu­leis­ti gal­vą bau­doms, jei­gu ne­pri­im­si vi­sų, įskai­tant ir tuos su niež­tin­čiais kul­nais,  per sep­ty­nias die­nas, kas prak­tiš­kai yra ne­įma­no­ma. Net ne­rei­ka­lin­ga.

Šią sa­vai­tę dau­ge­lio me­di­kų elg­se­no­je, o vadinasi ir mąs­ty­me pa­si­kei­tė la­bai daug. Kaip toj dai­noj „Pa­bu­do­me ir kel­ki­mės”.  Su­si­kū­rė Lie­tu­vos me­di­kų są­jū­dis. Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė pa­skel­bė pa­var­des. Iš­si­rin­ko ly­de­rį.  „Lie­tu­vos me­di­kų” tin­kla­pis kaip mat pri­si­pil­dė drau­gų bei pa­lai­ky­to­jų, są­jū­džio ini­cia­to­riai ta­po graibs­to­mais te­le­vi­zi­jų vei­dais. Pro­fe­so­riaus Vy­tau­to Ka­siu­le­vi­čiaus ne­be­rei­kia pri­sta­ti­nė­ti. Me­di­kų są­jū­džio vei­das - pro­tin­gas šei­mos dak­ta­ras, kas­dien ben­drau­jan­tis su jau­ni­mu, to­dėl su­pran­tan­tis jų no­rus kaip ir vy­res­nių­jų bai­mes. Nors pas mus kiek­vie­nas ryš­kus ne­sis­te­mi­nis žmo­gus ar­ba dur­nas, ar­ba „kie­no nors pro­jek­tas”, bent jau kol kas jis yra tas ly­de­ris, ku­ris at­si­ra­do lai­ku ir vie­to­je.

Tik jam gai­la mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos,  dar nai­viai ti­ki, kad ge­ram žmo­gui ga­li­ma iš­aiš­kin­ti pa­dė­tį ir šis puls į ug­nį už ben­drą rei­ka­lą. Ne­puls. Nes yra įpra­tęs klau­sy­ti, ką jam lie­pia ir­ są­ži­nin­gai, per­daug ne­si­gi­lin­da­mas, vyk­dy­ti už­duo­tis, pa­si­ra­ši­nė­ti do­ku­men­tus. Šiaip  jau, nor­ma­lia­me  gy­ve­ni­me bū­tų vi­sai sma­gu su juo ben­drau­ti, kal­bė­tis apie šei­mą, ke­lio­nes, pa­ga­liau tas ne­lem­tas PSO kon­fe­ren­ci­jas ar ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų ko­vas su al­ko­ho­lio pra­mo­ne.

Juk bū­da­mas ne­drau­giš­kas ir dau­giau spręs­da­mas pats, jis, bū­da­mas sa­va­ran­kiš­ku va­do­vu, tik­rai ne­pri­im­tų tiek pa­ta­rė­jų, jam gi nie­ka­da ne­rei­kė­jo dau­giau už ki­tus.  Bet­gi kaž­kas pa­pra­šė, su­gal­vo­jo pa­rei­gy­bes ir op­lia vi­sos vil­tys op­ti­mi­zuo­ti mi­nis­te­ri­ją, su­ma­žin­ti funk­ci­jų, pa­ga­liau su­tau­py­ti pi­ni­gų nu­gu­lė ant sta­lo nau­jais pareiš­ki­mais pri­im­ti be jo­kių ten kon­kur­sų bei ki­tų vals­ty­bės tar­nau­to­jams bū­ti­nų ba­na­ly­bių.

Ne­pa­ty­ręs po­li­ti­kas, pra­de­dan­ty­sis vals­ty­bi­nin­kas pri­si­sam­dė jau­no krau­jo, ku­ris, be abe­jo, no­ri di­de­lius dar­bus nu­veik­ti, se­ną­jį pa­sau­lį iš­ar­dy­ti.  Re­zul­ta­tas - ko­ne vi­siš­kas kra­chas svei­ka­tos ūky­je, strei­kų grės­mė ir by­los prieš mi­nis­te­ri­ją. Ru­sai, kla­nai puo­la? Kur­gi, ne.

SAM už­si­li­kę sen­bu­viai guo­džia­si. Kai­rė ne­ži­no ką da­ro de­ši­nė, vi­siš­ka pa­ta­rė­jų sa­vi­va­lė, įstai­goms siun­ti­nė­ja­mi raš­tai, į ku­riuos pa­žvel­gę ad­mi­nist­ra­to­riai ima­si už gal­vų. Ne­vyks­ta iš­plės­ti­niai po­sė­džiai, pa­si­ta­ri­mai dėl stra­te­gi­nių da­ly­kų.Ta­čiau uo­liai ko­vo­ja­ma su ko­rup­ci­ja, nuo­lat nu­sta­ti­nė­ja­mos ri­bos,  tik­ri­na­ma, kiek dar ga­li­ma spaus­ti už Ado­mo obuo­lio me­di­kus, kad niek­še­liai bal­task­ver­niai  pa­ga­liau pra­dė­tų mels­tis ir, svar­biau­sia, bi­jo­ti.

Pa­si­rink­ti vi­sų ne­lai­mių svei­ka­tos sis­te­mo­je kal­ti­nin­kai. Lo­gi­ka, be­je la­bai pa­pras­ta, kad iš­me­tęs at­si­bo­du­sį va­do­vą, pa­si­ro­dy­si kaip koks tau­tos gel­bė­to­jas ir ši at­si­dė­kos ge­rais dar­bais. Klapčiu­kų bei gi­ze­lių sva­jo­nės po ant­klo­de, re­a­ly­bė­je lau­kia­mo re­zul­ta­to ne­at­ne­šė. Nors šią sa­vai­tę grei­tuo­ju bū­du bu­vo ker­ta­mos dvi gal­vos, ta­čiau nei re­ak­ci­jos, nei lauk­tų ka­tu­čių. At­virkš­čiai. Gy­dy­to­jai, pa­stū­mę prof­są­jun­gi­niais val­di­nin­kais ta­pu­sius va­dus,  to­liau rė­kau­ja apie strei­ką, o at­leis­tie­ji to­kiais ne­si­jau­čia ir su sa­vo ko­lek­ty­vų pa­lai­ky­mu gra­si­na by­lo­mis. Ne­lau­kiant nei teis­mų, nei jų spren­di­mo, mi­nis­te­ri­jos po­žiū­riu už blo­gus dar­bus ir, kas ži­no, ne­gra­žias akis iš­mes­tas il­ga­me­tis Vil­niaus psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jas Va­len­ti­nas Ma­čiu­lis. Va­kar gal­vą krai­pė į ša­li­ke­lę iš­stum­tas Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jas Ge­di­mi­nas Abe­ciū­nas.  
                  
„Svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je tu­ri dirb­ti tik tie, ku­rie dir­ba skaid­riai ir vi­suo­me­nės la­bui”, - įsi­ti­ki­nęs Au­re­lijus Ve­ry­ga. Kas gin­čy­sis? Ta­čiau ta tai­syk­lė tin­ka vi­siems. Taip pat ir SAM. Klau­si­mas - kas ga­li pa­skelb­ti ver­dik­tą apie są­ži­nės rei­ka­lus? Tei­si­nė­je sis­te­mo­je - teis­mas. Jei to per ma­žai -  Kon­sti­tu­ci­ja. Žmo­nės ją skai­to, net na­cio­na­li­niai egz­ami­nai vyks­ta.

Svei­ka­tos ari­muo­se ki­taip? Ne­ma­nau. To­dėl lau­kiu by­li­nė­ji­mo­si ma­ra­to­nų. Lie­tu­vo­je jie la­bai il­gi. Ga­li bū­ti, kad koks penk­tas mi­nist­ras po Ve­ry­gos nu­mos ran­ka - ne­at­si­me­nu, kas toks Abe­ciū­nas, kaž­ką gir­dė­jau apie Ma­čiu­lį ... Ir vis­kas. Tiek tos is­to­ri­jos.

Komentuoti:

Vardas:
El.paštas:
Komentaras:

Prof. Eugenijus Lesinskas: „Matai, kaip sistemoje gęsta jauni, protingi žmonės“

2017.12.08
„Šiame darbe pakankamai daug kūrybos - operacijos metu gali pasirinkti kelis kelias kryptis tai pačiai problemai spręsti. Tai kasdien teikia vis naujus iššūkius“, – sako VU ligoninės Santaros klinikų Ausų, nosies, gerklės ligų centro vadovas prof. dr. Eugenijus Lesinskas. Skaityti plačiau

Darius Jauniškis: „Atlyginimų klausimas - tik problemų aisbergo viršūnė“

2017.12.08
„Mūsų dažnai klausia, kodėl taip skubame, juk su Labanausku (Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras Labanauskas – aut. past.) buvo sutarta, kad atlyginimai nuo liepos didinami penkiolika procentų. Tačiau mes sakome, kad medikams atsibodo laukti. Sistema, kuri nesikeičia dešimtmečiais, privalo tai daryti“, - įsitikinęs naujasis Lietuvos medikų sąjūdžio vadovas Darius Jauniškis... Skaityti plačiau

Kaip pasididinti pensiją?

2017.11.24
Visi tie, kurie vartoja rusiškus, baltarusiškus ir kiniškus vaistus turi problemų. Na, neišsigąskite stipriai: problemų turite ne jūs, o jūsų vaistų tiekėjai. Nes šiandien jau šešiolikta diena, kai įsigaliojo naujoji vaistų įvežimo ne iš Europos Sąjungos valstybių tvarka. Dešimt pakuočių kartą per mėnesį. Ir ne daugiau. Žinoma, jums asmeniškai toki... Skaityti plačiau

Ko reikia sklandesniam nėštumui

2017.11.24
Nors Lietuvoje neišnešiotų kūdikių gimsta vos 5-6 procentai, kiekvieno tokio mažylio atėjimas į pasaulį tampa didžiuliu iššūkiu tiek šeimai, tiek medikams. Kas paskatina priešlaikinį gimdymą ir reikalinga sklandžiam nėštumui užtikrinti, kalbamės su Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos Priešlaikinio gimdymo sektoriaus vadove prof. Meile Minka... Skaityti plačiau

Hipokrato priesaika - valdžios botagas priversti gydytojus dirbti daugiau

2017.11.13
Įsivaizduokim situaciją, kad Norvegijos karalius išleidžia įsakymą panaikinti eiles gydymo įstaigoje... „Na skirtumas tas, kad ten manoma, jog gydytojai žino geriau, kaip valdyti eiles. Gydytojas pasako, ko jam reikia, kad jis galėtų atlikti savo darbą“, – sako laikinasis Lietuvos medikų sąjūdžio pirmininkas Norvegijoje gydytoju psichiatru dirbantis Ramūnas Aranauskas. Skaityti plačiau

R.Masiliūnas: „Kas savaitę sulaukiu pasiūlymo išvykti“

2017.11.09
„Galima skųstis per mažais atlyginimais ar neadekvačiu darbo krūviu Lietuvoje. Tačiau gali tai priimti kaip galimybę keisti situaciją. Svarbu dalyvauti pačiam, identifikuoti problemas ir ieškoti sprendimų“, – sako laisvalaikio įvairioms visuomeninėms veikloms negailintis VUL Santaros klinikų gydytojas neurologas Rytis Masiliūnas (30 m.). Skaityti plačiau

Kas sudės e.sveikatos prasikaltėlių dėlionę?

2017.11.03
Prieš savaitę Seimo Antikorupcijos komisijoje nagrinėjant e.sveikatos diegimo klausimą netrūko pasisakymų, kad sistema, turėjusi palengvinti ir duomenų perdavimą, ir medikų darbą, iš tikrųjų ne vienam sveikatos apsaugos ministrui tapo rakštimi, žinote, kokioje vietoje. Tai - ne pirmas kartas, kai ieškoma, kas išvaistė e.sveikatos pinigus ir kodėl ji buksuoja. Tiesa, kaži ar sė... Skaityti plačiau

Prof. Vytautas Kasiulevičius: „Keista, kad ta perdegusi sistema vis dar gali dirbti“

2017.11.02
Rytoj, penktadienį, Vilniuje Inovatyvios medicinos centre Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto podiplominių studijų prodekanas, VU profesorius, šeimos gydytojas Vytautas Kasiulevičius kolegas, sveikatos politikus, nevyriausybinių organizacijų atstovus kviečia diskusijos apie tai, kas vyksta sveikatos sistemoje. Medikai sako besijaučiantys kaip nuvaryti arkliai, su kuriais žinome kas daroma, o jauni s... Skaityti plačiau

In­sul­to ri­zi­ką au­gi­na prie­šir­džių vir­pė­ji­mas

2017.10.26
„In­sul­tas – bjau­ri li­ga. Tik­rai nie­kam ne­pa­ta­riu juo sirg­ti. Ne­ap­si­mo­ka“, – sa­ko prieš pen­ke­rius me­tus in­sul­tą pa­ty­ręs Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­nio or­kest­ro me­no va­do&... Skaityti plačiau

Lietuvos medikų sąjūdis teisingą sprendimą dėl 2018 m. biudžeto prašo priimti jau dabar

Lietuvos medikų bendruomenė vieningai prašo grąžinti per daugelį dešimtmečių susikaupusią skolą nacionalinei sveikatos sistemai ir išsaugoti darbuotojus joje, nes kokybiška ir tvari sveikatos apsaugos sistema yra vienas svarbiausių šalies gyvybingumo elementų.

Sveika visuomenė


Apie dovanas, kurių reikia ne tik prieš šventes

Kas penkias minutes, nepriklausomai ar šventės, laisvadieniai ar savaitgaliai, reikia donoro kraujo. Nacionalinis kraujo centras atsižvelgdamas į tai, kad po poros savaičių įsisuksime į šventinį maratoną ragina būti geriems ne tik prieš šventes, bet ir tarpušvenčio laikotarpiu, kuomet dažnai pajunta...
Įveikti stresą prieš šventes padės suvokimas, kad dabar darome daugiau nei įprasta

Įveikti stresą prieš šventes padės suvokimas, kad dabar darome daugiau nei įprasta

Ką stresas daro su mūsų organizmu, priklauso tik nuo kiekvieno iš mūsų individualaus mąstymo. Tyrimų duomenimis, jeigu į pa...
Rankos protezas – ne kliūtis siekti sporto aukštumų

Rankos protezas – ne kliūtis siekti sporto aukštumų

 Tai, kad gimė be kairės rankos, vilniečiui Edgarui Česoniui neužkirto kelio siekti aukštų tikslų. Daugkartinis neįgal...


Fotoreportažas


Budinti vaistinė


„Amazon“ galbūt ketina žengti į farmacijos rinką – žiniasklaida

„Amazon“ galbūt ketina žengti į farmacijos rinką – žiniasklaida

Elektroninės prekybos milžinė „Amazon.com“ kalbėjosi su generinių vaistų gamintojais, įskaitant „Mylan“ ir...
JAV vaistinių tinklas CVS rengiasi įsigyti sveikatos draudikę „Aetna“

JAV vaistinių tinklas CVS rengiasi įsigyti sveikatos draudikę „Aetna“

JAV vaistinių tinklas „CVS Health“ paskelbė ketinantis įsigyti sveikatos draudikę „Aetna“ už maždaug 69 ml...

Gydytojas ir pacientas


Prof. Jonas Valantinas: „Dirbti darosi vis sunkiau“

Prof. Jonas Valantinas: „Dirbti darosi vis sunkiau“

„Medicina brangsta, ateina naujos brangios technologijos, vaistai. O kai kurios procedūros šiandien net nėra įkainuot...
Pirmajam Lietuvoje Donorinio motinos pieno bankui - vieneri

Pirmajam Lietuvoje Donorinio motinos pieno bankui - vieneri

Pirmajam Lietuvoje Donorinio motinos pieno bankui Kauno klinikų Neonatologijos klinikoje sukanka vieneri metai. „Voltas Disn...

Sveika šeima


Ryškus pagurklis: stebuklingi serumai - ne išeitis

Dvigubas smakras – problema, varginanti ir moteris, ir vyrus. Ryškaus pagurklio susiformavimą dažnai stengiamasi paaiškinti antsvoriu ar nepakankamu fiziniu aktyvumu, nors tai gali būti užkoduota ir genetikoje. Stebuklingi pratimai, serumai ir maskuojančios makiažo technikos, anot klinikos „Grožio chirurgija...

Sveikatos horoskopas


Gruodžio 4-10 d.

Avi­nas
Pir­ma­die­nį bus nau­din­gi fi­zi­niai pra­ti­mai. Tre­čia­die­nį ne­re­ko­men­duo­ja­ma ger­ti al­ko­ho­linių gė­ri­mų. Sek­ma­die­nį ati­džiau rin­ki­tės ava­ly­nę - jei­gu ko­jos su­šlaps, ga­li­te rim­tai per­šal­ti, o šiuo metu tai labai pavojinga.

Svetur


Latvius riša prie privalomo sveikatos draudimo

Šeimos gydytojų streiko ką tik drebintoje Latvijoje kelią skinasi naujas sveikatos paslaugų finansavimo įstatymas, kuriame numatytas ir privalomasis sveikatos draudimas (PSD). Tikimasi, kad jis įsigalios etapais jau nuo kitų metų pradžios. Įstatymo priešininkai perspėja, kad gali nukentėti šimtai tūkstančių mažai...

Redakcijos skiltis


Komentarai


Medikų sąjūdis ir Sveikatos apsaugos ministerija: ar pastarajai reikia tokio judėjimo?
Julius Kalibatas Medikų sąjūdis ir Sveikatos apsaugos ministerija: ar pastarajai reikia tokio judėjimo?
Šiandien paglostyk ne katiną...
Henrikas Vaitiekūnas Šiandien paglostyk ne katiną...
Nužudyti ar vesti? Smurto prieš moteris prevencija lietuviškai 2017 metais
Daiva Baranauskė Nužudyti ar vesti? Smurto prieš moteris prevencija lietuviškai 2017 metais

Naujas numeris