Šimtadienis kitaip

Jolanta Babiliūtė
2017-11-16
Pa­skelb­tas šim­ta­die­nis iki Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čio, ku­ris bus mi­ni­mas ki­tų me­tų Va­sa­rio 16 die­ną. Vie­šo­je erd­vė­je mir­ga idė­jos Lie­tu­vai. Šimt­me­čio trau­ki­nys links­mai nu­puš­ka­vo link Rad­vi­liš­kio.
Šimtadienis kitaip
Net la­biau­siai iš­si­blaš­kiu­siam at­vy­kė­liui ši da­ta ne­pra­slįs pro akis. Or­ga­ni­za­to­riai ža­da, kad nuo ren­gi­nių gau­sos kiek­vie­nam iš mū­sų, net ne­iš­gy­do­mam bam­bek­liui ims rau­do­nuo­ti skruos­tai nuo pa­si­di­žia­vi­mo iš­ko­vo­ta de­mo­kra­tija bei pa­sie­ki­mais.

Kas­die­ny­bė­je, tie­są sakant, nuo­tai­kos anaip­tol ne ka­lė­di­nės. At­virkš­čiai -  vis la­biau jun­ta­mas  pi­lie­ti­nis, ypač dir­ban­čių so­cia­li­nė­se sri­ty­se,  ne­pa­klus­nu­mas, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se stip­riai pa­lai­ko­mas pro­tes­tų ak­ty­vu­mas. Ne­pa­ten­kin­ti ūžia kul­tū­ros dar­buo­to­jai, mo­ky­to­jai, o pas­ta­rą­ją sa­vai­tę vi­sų dė­me­sį pri­kaus­tė me­di­kai. Šie - di­džiau­sias pas­ta­ro­jo laik­me­čio ne­ti­kė­tu­mas.  De­šimt­me­čiais ly­di­mi per­spė­jan­čio at­si­duo­ti vien pa­rei­gai Hi­pok­ra­to žvilgs­nio, jie bu­vo ta in­te­li­gen­tų kla­sė, ku­ri iki pas­ku­ti­nų­jų lai­kė­si pa­do­ru­mo įža­dų. Ty­liai ma­ri­no sa­vo gy­ve­ni­mus per­si­dirb­da­mi, iš pas­ku­ti­nių­jų sten­gė­si pa­do­riai tvar­ky­ti bui­tį, sken­do pa­sko­lo­se ar­ba taip pat ty­liai ro­dė kul­nus juos iš­mo­ki­nu­siai Lie­tu­vai. Net va­di­na­mi ky­ši­nin­kais,  nuo­lan­kiai lip­dė ant sa­vo ka­bi­ne­tų  du­rų per­spė­ji­mus, kad pa­cien­tai ne­su­gal­vo­tų at­si­dė­ko­ti kuo nors ki­tu,  nei šyp­se­na. To­kie tad ne­kal­ti mė­nu­lio vai­kai. Nu­tū­pę po­li­kli­ni­kų ko­ri­do­riuo­se pa­cien­tai vi­sa­da tei­sūs. Net jei­gu jam tik kul­ną niež­ti, me­di­kas ne­ga­li pa­siū­ly­ti pa­si­ka­sy­ti ir ne­gai­šin­ti lai­ko. Nes anas pa­si­skųs ir  bau­da ga­ran­tuo­ta. Pa­cien­tas po­nas, me­di­kas  - pa­slau­gas siū­lan­tis kup­ro­tas varg­šas. Ne­se­niai vie­na žur­na­lis­tė nuo­šir­džiai pik­ti­no­si, kad li­go­ni­nės sky­rių ve­dė­jos au­sy­se se­gi bran­gius aus­ka­rus. Ne­pa­čiu­pi­nė­jus nu­sta­tė pa­puo­ša­lų ver­tę ir ap­vė­mė pla­čiai skai­to­ma­me por­ta­le. Vi­si nuo­lan­kiai pra­ri­jo. Jei ji at­ėjus pas gy­dy­to­ją, ne į au­sis pa­vy­džiai žiū­rė­tų, o per ke­lias mi­nu­tes su­for­mu­luo­tų aiš­kų sa­ki­nį apie vi­zi­to tiks­lą, tai ki­tas pen­kias šis ga­lė­tų ati­džiau pa­si­do­mė­ti jos ne­įkai­nuo­ja­ma svei­ka­ta, kad per li­ku­sį priė­mi­mui lai­ką bū­tų ga­li­ma iš­ra­šy­ti re­cep­tą, ban­dant at­gai­vin­ti kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos pro­tą - dar vie­ną e-var­gą už mi­li­jo­nus.
 
Ne­pa­ty­ręs po­li­ti­kas, pra­de­dan­ty­sis vals­ty­bi­nin­kas pri­si­sam­dė jau­no krau­jo, ku­ris, be abe­jo, no­ri di­de­lius dar­bus nu­veik­ti, se­ną­jį pa­sau­lį iš­ar­dy­ti. Re­zul­ta­tas - ko­ne vi­siš­kas kra­chas svei­ka­tos ūky­je.

Pa­si­ro­do ir moks­liu­kų, ku­rių šio­je pro­fe­si­jo­je di­džio­ji dau­gu­ma,  kan­try­bė ga­li sprog­ti. Pas­ku­ti­nis la­šas - ne­lem­tas įsa­ky­mas dėl ei­lių. Suk­tis dar grei­čiau, mai­gy­ti kom­pą dar dau­giau, be to nuo­lan­kiai nu­leis­ti gal­vą bau­doms, jei­gu ne­pri­im­si vi­sų, įskai­tant ir tuos su niež­tin­čiais kul­nais,  per sep­ty­nias die­nas, kas prak­tiš­kai yra ne­įma­no­ma. Net ne­rei­ka­lin­ga.

Šią sa­vai­tę dau­ge­lio me­di­kų elg­se­no­je, o vadinasi ir mąs­ty­me pa­si­kei­tė la­bai daug. Kaip toj dai­noj „Pa­bu­do­me ir kel­ki­mės”.  Su­si­kū­rė Lie­tu­vos me­di­kų są­jū­dis. Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė pa­skel­bė pa­var­des. Iš­si­rin­ko ly­de­rį.  „Lie­tu­vos me­di­kų” tin­kla­pis kaip mat pri­si­pil­dė drau­gų bei pa­lai­ky­to­jų, są­jū­džio ini­cia­to­riai ta­po graibs­to­mais te­le­vi­zi­jų vei­dais. Pro­fe­so­riaus Vy­tau­to Ka­siu­le­vi­čiaus ne­be­rei­kia pri­sta­ti­nė­ti. Me­di­kų są­jū­džio vei­das - pro­tin­gas šei­mos dak­ta­ras, kas­dien ben­drau­jan­tis su jau­ni­mu, to­dėl su­pran­tan­tis jų no­rus kaip ir vy­res­nių­jų bai­mes. Nors pas mus kiek­vie­nas ryš­kus ne­sis­te­mi­nis žmo­gus ar­ba dur­nas, ar­ba „kie­no nors pro­jek­tas”, bent jau kol kas jis yra tas ly­de­ris, ku­ris at­si­ra­do lai­ku ir vie­to­je.

Tik jam gai­la mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos,  dar nai­viai ti­ki, kad ge­ram žmo­gui ga­li­ma iš­aiš­kin­ti pa­dė­tį ir šis puls į ug­nį už ben­drą rei­ka­lą. Ne­puls. Nes yra įpra­tęs klau­sy­ti, ką jam lie­pia ir­ są­ži­nin­gai, per­daug ne­si­gi­lin­da­mas, vyk­dy­ti už­duo­tis, pa­si­ra­ši­nė­ti do­ku­men­tus. Šiaip  jau, nor­ma­lia­me  gy­ve­ni­me bū­tų vi­sai sma­gu su juo ben­drau­ti, kal­bė­tis apie šei­mą, ke­lio­nes, pa­ga­liau tas ne­lem­tas PSO kon­fe­ren­ci­jas ar ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų ko­vas su al­ko­ho­lio pra­mo­ne.

Juk bū­da­mas ne­drau­giš­kas ir dau­giau spręs­da­mas pats, jis, bū­da­mas sa­va­ran­kiš­ku va­do­vu, tik­rai ne­pri­im­tų tiek pa­ta­rė­jų, jam gi nie­ka­da ne­rei­kė­jo dau­giau už ki­tus.  Bet­gi kaž­kas pa­pra­šė, su­gal­vo­jo pa­rei­gy­bes ir op­lia vi­sos vil­tys op­ti­mi­zuo­ti mi­nis­te­ri­ją, su­ma­žin­ti funk­ci­jų, pa­ga­liau su­tau­py­ti pi­ni­gų nu­gu­lė ant sta­lo nau­jais pareiš­ki­mais pri­im­ti be jo­kių ten kon­kur­sų bei ki­tų vals­ty­bės tar­nau­to­jams bū­ti­nų ba­na­ly­bių.

Ne­pa­ty­ręs po­li­ti­kas, pra­de­dan­ty­sis vals­ty­bi­nin­kas pri­si­sam­dė jau­no krau­jo, ku­ris, be abe­jo, no­ri di­de­lius dar­bus nu­veik­ti, se­ną­jį pa­sau­lį iš­ar­dy­ti.  Re­zul­ta­tas - ko­ne vi­siš­kas kra­chas svei­ka­tos ūky­je, strei­kų grės­mė ir by­los prieš mi­nis­te­ri­ją. Ru­sai, kla­nai puo­la? Kur­gi, ne.

SAM už­si­li­kę sen­bu­viai guo­džia­si. Kai­rė ne­ži­no ką da­ro de­ši­nė, vi­siš­ka pa­ta­rė­jų sa­vi­va­lė, įstai­goms siun­ti­nė­ja­mi raš­tai, į ku­riuos pa­žvel­gę ad­mi­nist­ra­to­riai ima­si už gal­vų. Ne­vyks­ta iš­plės­ti­niai po­sė­džiai, pa­si­ta­ri­mai dėl stra­te­gi­nių da­ly­kų.Ta­čiau uo­liai ko­vo­ja­ma su ko­rup­ci­ja, nuo­lat nu­sta­ti­nė­ja­mos ri­bos,  tik­ri­na­ma, kiek dar ga­li­ma spaus­ti už Ado­mo obuo­lio me­di­kus, kad niek­še­liai bal­task­ver­niai  pa­ga­liau pra­dė­tų mels­tis ir, svar­biau­sia, bi­jo­ti.

Pa­si­rink­ti vi­sų ne­lai­mių svei­ka­tos sis­te­mo­je kal­ti­nin­kai. Lo­gi­ka, be­je la­bai pa­pras­ta, kad iš­me­tęs at­si­bo­du­sį va­do­vą, pa­si­ro­dy­si kaip koks tau­tos gel­bė­to­jas ir ši at­si­dė­kos ge­rais dar­bais. Klapčiu­kų bei gi­ze­lių sva­jo­nės po ant­klo­de, re­a­ly­bė­je lau­kia­mo re­zul­ta­to ne­at­ne­šė. Nors šią sa­vai­tę grei­tuo­ju bū­du bu­vo ker­ta­mos dvi gal­vos, ta­čiau nei re­ak­ci­jos, nei lauk­tų ka­tu­čių. At­virkš­čiai. Gy­dy­to­jai, pa­stū­mę prof­są­jun­gi­niais val­di­nin­kais ta­pu­sius va­dus,  to­liau rė­kau­ja apie strei­ką, o at­leis­tie­ji to­kiais ne­si­jau­čia ir su sa­vo ko­lek­ty­vų pa­lai­ky­mu gra­si­na by­lo­mis. Ne­lau­kiant nei teis­mų, nei jų spren­di­mo, mi­nis­te­ri­jos po­žiū­riu už blo­gus dar­bus ir, kas ži­no, ne­gra­žias akis iš­mes­tas il­ga­me­tis Vil­niaus psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jas Va­len­ti­nas Ma­čiu­lis. Va­kar gal­vą krai­pė į ša­li­ke­lę iš­stum­tas Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės vyr. gy­dy­to­jas Ge­di­mi­nas Abe­ciū­nas.  
                  
„Svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je tu­ri dirb­ti tik tie, ku­rie dir­ba skaid­riai ir vi­suo­me­nės la­bui”, - įsi­ti­ki­nęs Au­re­lijus Ve­ry­ga. Kas gin­čy­sis? Ta­čiau ta tai­syk­lė tin­ka vi­siems. Taip pat ir SAM. Klau­si­mas - kas ga­li pa­skelb­ti ver­dik­tą apie są­ži­nės rei­ka­lus? Tei­si­nė­je sis­te­mo­je - teis­mas. Jei to per ma­žai -  Kon­sti­tu­ci­ja. Žmo­nės ją skai­to, net na­cio­na­li­niai egz­ami­nai vyks­ta.

Svei­ka­tos ari­muo­se ki­taip? Ne­ma­nau. To­dėl lau­kiu by­li­nė­ji­mo­si ma­ra­to­nų. Lie­tu­vo­je jie la­bai il­gi. Ga­li bū­ti, kad koks penk­tas mi­nist­ras po Ve­ry­gos nu­mos ran­ka - ne­at­si­me­nu, kas toks Abe­ciū­nas, kaž­ką gir­dė­jau apie Ma­čiu­lį ... Ir vis­kas. Tiek tos is­to­ri­jos.

Komentuoti:

Vardas:
El.paštas:
Komentaras:

Ar dosnūs britų pasiūlymai išvilios mūsų šeimos gydytojus

2018.02.12
„Tikrai nereklamuoju emigracijos, bet tiesiog mūsų medikai yra priversti vergauti ir dirbti nežmonišku krūviu už varganą algą, kuri niekada tau neleis gyventi oriai“, – sako pagal „NHS England“ programą jau penkis mėnesius Jungtinėje Karalystėje dirbantis 33-ejų šeimos gydytojas Darius (vardas pakeistas ir redakcijai žinomas, – red. past.). Skaityti plačiau

N.Klimas: „Kasdien susidurdamas su mirtimi labiausiai vertinu gyvenimą“

2018.02.12
Gydytojas anesteziologas reanimatologas Nerijus Klimas, Klaipėdos jūrininkų ligoninės Anesteziologijos-intensyvios terapijos skyriaus vedėjas, darbe kiekvieną dieną susiduria su mirtimi, o laisvalaikiu – ieško vėjo iššūkių. Tačiau, anot gydytojo, nei mirties, nei vėjo nugalėti neįmanoma, galima tik prie to prisitaikyti, išgyventi. Skaityti plačiau

Audrius Dulskas: „Tiesiog „lipdai“ save po gabaliuką“

2018.02.12
„Jei vieni pacientai džiaugiasi jaunu gydytoju, kiti teiraujasi, kiek operacijų esu atlikęs, prašo rekomenduoti kitą specialistą. Nors kas savaitę atlieku penkias šešias operacijas, tikrai nebandau įtikinti, kad esu pats geriausias. Dar iki to reikia daug dirbti“, – sako Nacionalinio vėžio instituto chirurgas onkologas doc. dr. Audrius Dulskas (34 m.). Skaityti plačiau

Įsibėgėjant gripo sezonui pravers eteriniai aliejai

2018.01.29
Įsibėgėjus peršalimų bei gripo sezonui sveikesnę aplinką gali padėti sukurti eteriniai aliejai. Daugelis jų turi efektyvių komponentų, kurių savybės leidžia sunaikinti ne tik virusus, bet ir bakterijas ar grybelius. Skaityti plačiau

Raimondas Kuodis: „Turim neadekvačią sistemą su pseudo draudimu“

2018.01.29
„Daug kalbame apie e.sveikatą, bet iš principo ją blogai suprantame. E.sveikata pirmiausia yra ekonominė, o tik po to elektroninė. Tikroji e.sveikata pirmiausia turi būti susijusi su kaštų analize, eilių administravimu ir ištekliais“, – sako  Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis (46 m.). Skaityti plačiau

Aūūū, kur jūs, karo medikai?

2018.01.29
Anot Krašto apsaugos ministerijos (KAM), šiuo metu jaučiamas itin didelis sveikatos priežiūros specialistų poreikis. Visais įmanomais būdais stengiamasi juos - nuo šeimos gydytojų iki psichiatrų - prisišaukti į Karo medicinos tarnybą. Ministerija žada kelti ir atlyginimus, tačiau įspėja, kad viskas priklausys nuo šalies ekonominės situacijos bei krašto apsaugos sistemai skiri... Skaityti plačiau

Paramedikai nustumti į šoną - padavėjai uždirba daugiau

2018.01.19
Lagaminus kraunasi ir svetur laimės ieško ne tik jaunieji gydytojai, bet ir paramedikai, kurie jaučiasi neįvertinti bei nustumti į šoną. „Kad galėtum išgyventi iš paramediko atlyginimo, tenka dirbti pusantro etato arba griebtis papildomo darbo. Kai kurie eina uždarbiauti padavėjais. Ką darysi – jie su arbatpinigiais gauna daugiau“, - pasakoja paramedikė Aleksandra i&scaro... Skaityti plačiau

Politikai diskutuoja, gydymo įstaigos... bankrutuoja

2018.01.19
Apie tai, jog mūsų sveikatos apsaugos sistemai reikia kardinalių permainų, pastarąsias savaites negirdėjo turbūt tik tas, kuris nesupranta lietuviškai. Jų reikalauja ir į gatves išėję jaunieji gydytojai, ir Lietuvos medikų sąjūdis. O štai likimo valiai paliktų periferijos gydymo įstaigų vadovai prabyla apie bankrotus ir svarsto, ar ligoninėms išnykus iš žemėlapio pirminiai sve... Skaityti plačiau

Norvegų kalba kenkia sveikatai

2018.01.19
Prašau nemesti šio rašinio, kol bent pirmos dalies neperskaitysite. Nes pirma dalis yra visai ne apie tai, kas yra antroje jo daly. Taigi... Skaityti plačiau

Rezidentas: kartais pas gydytojus pacientai ateina kaip į kirpyklą

2018.01.05
Benediktas Jonuška – Vaikų ligoninės Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų chirurgijos skyriaus pirmų metų rezidentas. Tačiau jauno vyro veikla peržengia medicinos ribas. Jis - ir savanoris, ir muzikos didžėjus. Skaityti plačiau

Medikų pensijos - be privilegijų

2018.01.05
„Medikai nėra išskirti ir gauna pensijas kaip ir visi samdomi darbuotojai, priklausomai nuo atlyginimų dydžio ir nuo darbo stažo“, - sako socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas prof. Romas Lazutka. Dėl indeksavimo kitų metų pradžioje pensijos visiems vidutiniškai didės 21 euru, o dėl perskaičiavimo – sukaupusiems ilgą draudimo stažą apie 9 eurus. Skaityti plačiau

Prof. Eugenijus Lesinskas: „Matai, kaip sistemoje gęsta jauni, protingi žmonės“

2017.12.08
„Šiame darbe pakankamai daug kūrybos - operacijos metu gali pasirinkti kelis kelias kryptis tai pačiai problemai spręsti. Tai kasdien teikia vis naujus iššūkius“, – sako VU ligoninės Santaros klinikų Ausų, nosies, gerklės ligų centro vadovas prof. dr. Eugenijus Lesinskas. Skaityti plačiau

Darius Jauniškis: „Atlyginimų klausimas - tik problemų aisbergo viršūnė“

2017.12.08
„Mūsų dažnai klausia, kodėl taip skubame, juk su Labanausku (Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras Labanauskas – aut. past.) buvo sutarta, kad atlyginimai nuo liepos didinami penkiolika procentų. Tačiau mes sakome, kad medikams atsibodo laukti. Sistema, kuri nesikeičia dešimtmečiais, privalo tai daryti“, - įsitikinęs naujasis Lietuvos medikų sąjūdžio vadovas Darius Jauniškis... Skaityti plačiau

Kaip pasididinti pensiją?

2017.11.24
Visi tie, kurie vartoja rusiškus, baltarusiškus ir kiniškus vaistus turi problemų. Na, neišsigąskite stipriai: problemų turite ne jūs, o jūsų vaistų tiekėjai. Nes šiandien jau šešiolikta diena, kai įsigaliojo naujoji vaistų įvežimo ne iš Europos Sąjungos valstybių tvarka. Dešimt pakuočių kartą per mėnesį. Ir ne daugiau. Žinoma, jums asmeniškai toki... Skaityti plačiau

Ko reikia sklandesniam nėštumui

2017.11.24
Nors Lietuvoje neišnešiotų kūdikių gimsta vos 5-6 procentai, kiekvieno tokio mažylio atėjimas į pasaulį tampa didžiuliu iššūkiu tiek šeimai, tiek medikams. Kas paskatina priešlaikinį gimdymą ir reikalinga sklandžiam nėštumui užtikrinti, kalbamės su Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos Priešlaikinio gimdymo sektoriaus vadove prof. Meile Minka... Skaityti plačiau

Hipokrato priesaika - valdžios botagas priversti gydytojus dirbti daugiau

2017.11.13
Įsivaizduokim situaciją, kad Norvegijos karalius išleidžia įsakymą panaikinti eiles gydymo įstaigoje... „Na skirtumas tas, kad ten manoma, jog gydytojai žino geriau, kaip valdyti eiles. Gydytojas pasako, ko jam reikia, kad jis galėtų atlikti savo darbą“, – sako laikinasis Lietuvos medikų sąjūdžio pirmininkas Norvegijoje gydytoju psichiatru dirbantis Ramūnas Aranauskas. Skaityti plačiau

R.Masiliūnas: „Kas savaitę sulaukiu pasiūlymo išvykti“

2017.11.09
„Galima skųstis per mažais atlyginimais ar neadekvačiu darbo krūviu Lietuvoje. Tačiau gali tai priimti kaip galimybę keisti situaciją. Svarbu dalyvauti pačiam, identifikuoti problemas ir ieškoti sprendimų“, – sako laisvalaikio įvairioms visuomeninėms veikloms negailintis VUL Santaros klinikų gydytojas neurologas Rytis Masiliūnas (30 m.). Skaityti plačiau

Kas sudės e.sveikatos prasikaltėlių dėlionę?

2017.11.03
Prieš savaitę Seimo Antikorupcijos komisijoje nagrinėjant e.sveikatos diegimo klausimą netrūko pasisakymų, kad sistema, turėjusi palengvinti ir duomenų perdavimą, ir medikų darbą, iš tikrųjų ne vienam sveikatos apsaugos ministrui tapo rakštimi, žinote, kokioje vietoje. Tai - ne pirmas kartas, kai ieškoma, kas išvaistė e.sveikatos pinigus ir kodėl ji buksuoja. Tiesa, kaži ar sė... Skaityti plačiau

Prof. Vytautas Kasiulevičius: „Keista, kad ta perdegusi sistema vis dar gali dirbti“

2017.11.02
Rytoj, penktadienį, Vilniuje Inovatyvios medicinos centre Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto podiplominių studijų prodekanas, VU profesorius, šeimos gydytojas Vytautas Kasiulevičius kolegas, sveikatos politikus, nevyriausybinių organizacijų atstovus kviečia diskusijos apie tai, kas vyksta sveikatos sistemoje. Medikai sako besijaučiantys kaip nuvaryti arkliai, su kuriais žinome kas daroma, o jauni s... Skaityti plačiau

In­sul­to ri­zi­ką au­gi­na prie­šir­džių vir­pė­ji­mas

2017.10.26
„In­sul­tas – bjau­ri li­ga. Tik­rai nie­kam ne­pa­ta­riu juo sirg­ti. Ne­ap­si­mo­ka“, – sa­ko prieš pen­ke­rius me­tus in­sul­tą pa­ty­ręs Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­nio or­kest­ro me­no va­do&... Skaityti plačiau

Jurgis Brėdikis: „Laisvė - nuostabiausias dalykas“

„Gydytojams, įpratusiems gelbėti kitą, kova už save ilgą laiką atrodė net ir gėdinga. Jei šiandien vis dar būčiau dirbantis gydytojas, prisidėčiau prie medikų sąjūdžio. Nes ilgiau tylėti nebegalima“, - sako akademikas, profesorius Jurgis Brėdikis (88 m.), kasmetiniame konkurse „Metų vadovas“ apdovanotas...

Sveika visuomenė


Kaip nugyventi šimtą metų?

Prieš 300–400 metų žmonių gyvenimo trukmė buvo tik apie 30 metų, tuo tarpu šiandien išsivysčiusiose Europos šalyse ji siekia 80 metų, Japonijoje – 83 metus. Nors dažnai kalbama, kad viską nulemia ilgaamžiškumo genas, mokslininkai teigia, kad genetikos vaidmuo tik dalinis. Visa kita &ndas...
Paroda „Sveikatos dienos“ kviečia gyventi sveikiau

Paroda „Sveikatos dienos“ kviečia gyventi sveikiau

Kada pradėti rūpintis savo sveikata? Klausimas, kurio neretai daugelis vengia arba ignoruoja, vieniems gal pritrūksta ryžto, o kit...
Mityba tarpukariu: kam cepelinai, kam – duonos kriaukšlė

Mityba tarpukariu: kam cepelinai, kam – duonos kriaukšlė

Šiuo metu ypač populiari tema, ką valgyti sveika, o ką – ne, atrodo, mažai rūpėjo tarpukario lietuviams. Įsivaizduoki...


Fotoreportažas


Budinti vaistinė


„Euroapotheca“ leista įsigyti vaistinių tinklą Švedijoje

„Euroapotheca“ leista įsigyti vaistinių tinklą Švedijoje

Nerijaus Numavičiaus valdomos „Vilniaus prekybos“ grupės bendrovei „Euroapotheca“, turinčiai vieną didžiau...
„Camelia“ ir „Benu“ vaistinės investicijoms į atsinaujinimą šiemet skirs milijonus

„Camelia“ ir „Benu“ vaistinės investicijoms į atsinaujinimą šiemet skirs milijonus

Didieji vaistinių tinklai pernai toliau didino įtaką užimdami nuomojamus plotus naujuose prekybos centruose ir gydymo įstaigose. T...

Gydytojas ir pacientas


Jonas Andriuškevičius: „Aš ne tik chirurgijos patriotas“

Jonas Andriuškevičius: „Aš ne tik chirurgijos patriotas“

„Besiskundžiantiems, kad Lietuvoje blogai, siūlau nuvažiuoti į Afganistaną. Ten pasitaikydavo, kad Goro provincijos sostinės...
Vytautas Mažutavičius: „Jaunas nereiškia, kad neturi patirties“

Vytautas Mažutavičius: „Jaunas nereiškia, kad neturi patirties“

„Vieną dieną pacientas dėkoja ir, atrodo, galėtų viską padaryti dėl gydytojo, o kitą dieną jis gali skundą parašyti i...

Sveika šeima


Epilepsijos priepuolis: skaičiuokite minutes

Šią savaitę minint Europos epilepsijos dieną specialistai ragina visuomenę griauti mitus apie šią sudėtingą ligą, nuo kurios nėra apsaugotas nė vienas. Kaip reikėtų elgtis, jei atsidūrėte šalia epilepsijos priepuolio ištikto žmogaus?

Sveikatos horoskopas


Vasario 5-11 d.

Avi­nas
Pir­ma­die­nį bus nau­din­gi kvė­pa­vi­mo pra­ti­mai bei pro­ce­dū­ros. Tre­čia­die­nį sten­ki­tės kon­tro­liuo­ti emo­ci­jas, nes pa­si­karš­čia­vę dėl smul­kme­nos ga­li­te pri­si­šauk­ti gal­vos skaus­mą ir kar­tu nu­teik­ti prieš sa­ve ap­lin­ki­nius.

Svetur


Kinijoje pirmąkart žmogui diagnozuotas paukščių gripo virusas H7N4

Kinijoje pirmąkart žmogui diagnozavus paukščių gripo virusą H7N4 Honkongo gyventojai, keliaujantys į žemyninę šalies dalį švęsti kinų Naujųjų metų, trečiadienį buvo perspėti saugoti sveikatą.

Komentarai


Dėl seksualinio priekabiavimo – prabilti drąsiau, reaguoti žaibiškai
Vilija Blinkevičiūtė Dėl seksualinio priekabiavimo – prabilti drąsiau, reaguoti žaibiškai
Apie sugrįžimą į Lietuvą, arba pirmoji iliuzija
Palmira Rudalevičienė Apie sugrįžimą į Lietuvą, arba pirmoji iliuzija
„Pati kalta“, arba kodėl rektoriams nerūpi studentų savijauta
Mykolas Majauskas „Pati kalta“, arba kodėl rektoriams nerūpi studentų savijauta

Naujas numeris